Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger


Barnedåb

Finder normalt sted i sognekirken. Sognepræsten er forpligtet til at sikre sig, at forældrene er i stand til og villige til at opdrage deres barn som katolik. I et blandet ægteskab påhviler det især den katolske part.


Barnet skal have mindst én fadder, som skal være katolik, være firmet og have modtaget 1. kommunion, leve et autentisk liv som kristen og være mindst 16 år. Foruden den katolske fadder kan der være en ikke-katolsk fadder (dåbsvidne), som også skal være kristen og fyldt 16 år.


Ved anmodning om barnedåb opgives barnets fødselsregistreringssted, fødselsdato og bopæl, såfremt det er født i Danmark, ellers medbringes barnets fødsels- og navneattest, forældrenes fødsels- og dåbsattester eller fødsels- og navneattester samt vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).


Finder dåben sted uden for sognet, bør forældrene forinden underrette deres egen sognepræst. I alvorlige sygdomstilfælde kan barnet hjemmedøbes af en præst eller diakon. I yderste livsfare kan enhver døbe, i så fald skal sognepræsten snarest muligt underrettes.


Den Første Hellige Kommunion

Når barnet er omkring 8-9 år gammel (2.-3. klasse), kan det modtage sin Første Hellige Kommunion (eukaristi). Inden barnet modtager sin Første Kommunion, skal det modtage undervisning i sakramentet, hvilket også indebærer forberedelse til skriftemålet.


Undervisning

I vore menigheder foregår undervisningen til Første Kommunion ca. hver anden lørdag (Holbæk) og søndag (Slagelse og Kalundborg) fordelt ud over et skoleår. Undervisningen foregår i relation til messen, som er en vigtig del af barnets forberedelse til modtagelsen af sakramentet.


Tilmeldning

Du kan tilmelde dit barn på den første undervisningsdag til kateketen eller ved at kontakte sognepræsten. Ved tilmeldningen skal huskes at vedlægge en kopi af barnets dåbsattest. Tilmeldningsfristen er primo september.


Fejringen af den Første Hellige Kommunion

Den Første Kommunion fejres med messe, hvor børnene for første gang modtager Eukaristiens sakramente. Under messen vil børnene også bekende deres kristne tro og, hvis de er indstillet på det, læse forbønnerne op.


I Vor Frue kirke fejres den Første Hellige Kommunion ved en festlig messe på Kristi Himmelfartsdag kl. 10:00.


Firmelsens sakramente (Folkekirkens Konfirmation)

Firmelsen, som i Folkekirken kaldes Konfirmation, kan modtages når barnet er 13-14 år (7.-8. klasse). Der er selvfølgelig opmærksomhed på, at barnet kan modtage sin Firmelse i samme skoleår, som dets jævnaldrende modtager deres Konfirmation. Inden barnet modtager sin Firmelse, skal det modtage undervisning i sakramentet.


Undervisning

I vore menigheder foregår undervisningen til Firmelsen ca. hver anden lørdag (Holbæk) og søndag (Slagelse og Kalundborg) fordelt ud over et skoleår. Undervisningen foregår i relation til messen, som er en vigtig del af barnets forberedelse til modtagelsen af sakramentet. Børnene bliver undervist af sognepræsten.


Tilmeldning

Du kan tilmelde dit barn ved at kontakte sognepræsten. Tilmeldningsfristen er primo september.


Fejringen af Firmelsen

Denne dag kan sammenlignes med andre vigtige dage i livet, hvor Firmelsen markerer et betydningsfuldt skridt på livsvejen. Gennem Helligånden bliver barnet knyttet tættere til Gud og hans kirke. Når barnet lader sig firme, ønsker det at ledes af Helligånden. Firmelsens sakramente meddeles under messen ved, at firmanden salves med krisam (en velduftende olie), og hvor Biskoppen beder sammen med menigheden om Helligåndens komme og dens gaver. På denne betydningsfulde dag har barnet et vidne til Firmelsen, hvor der vælges en fadder, som skal være katolik.


Skriftemål

Kirken opfordrer alle katolikker til regelmæssigt at skrifte for at modtage Guds helbredende nåde. Alle, der er sig bevidst at have begået alvorlige synder, har pligt til indenfor et år at gå til skrifte for at blive forsonet med Gud og kan ikke modtage den hellige kommunion, før dette er sket.


Der er mulighed for skriftemål i god tid før messen, og eventuelt efter messen eller efter aftale med sognepræsten. Skriftemålet finder sted i kirken eller et andet passende sted.


Optagelse i Kirkens fulde fællesskab (konversion) og dåb af voksne

Ikke alle er fra barndommen vokset op i en katolsk sammenhæng. Hvert år er der mange som ønsker at konvertere og blive optaget i Den katolske Kirke.


Optagelsen i Den katolske Kirkes fulde fællesskab foregår ved en liturgisk fejring, hvor man bekender sin katolske tro (trosbekendelsen) og modtager firmelses sakramente. Hvis man ikke er døbt, modtager man dåben. Men inden selve optagelsen går der en tid forud, hvor man gennem undervisning og kirkegang lærer Den katolske Kirkes tro og praksisk at kende og ikke mindst den lokale menighed.


Hvis du vil vide mere, så kontakt sognepræsten. I øvrigt er man til enhver tid velkommen til uforpligtende at høre nærmere om Den katolske Kirke.


Ægtevielse

Brudeparret må i god tid, dog mindst 6 måneder inden vielsen, henvende sig til sognepræsten for at få bragt de nødvendige formaliteter i orden og modtage undervisning om ægteskabet.


Hvis kun den ene part er katolik, bør henvendelsen ske til dennes sognepræst eller til den præst, der skal foretage vielsen.


Ægteskabsundervisning

Ægteskabsundervisning er ikke mindst i vor tid, hvor der hersker stor forvirring omkring parforhold, en nødvendig forberedelse til et godt kristent ægteskab. Bispedømmet har udarbejdet et fyldigt undervisningsmateriale, som kan købes på Pastoral-Centret. Ægteskabsundervisningen i bispedømmet tager 6 måneder og er obligatorisk. På vivilgiftes.katolsk.dk kan man læse om kurset og tilmelde sig.


Ved vielse i Danmark

Parret skal medbringe følgende dokumenter til præsten: Fødsels- og dåbs-/navneattester, firmelsesattester, prøvelsesattest (udstedt af kommunens bryllupskontor).


Ved vielse i udlandet

Parret skal medbringe følgende dokumenter til præsten: Fødsels- og dåbs-/navneattester, firmelsesattester samt civilstandsattester (bopælsattester) udstedt af folkeregisteret (borgerservice) i bopælskommunen eller Ægteskabsattest/Certificate of marital Status/Ehefähigkeitszeugnis udstedt af bryllupskontoret i bopælskommunen, hvoraf det skal fremgå, at parterne er ugifte eller evt. enker. Præsten, der forbereder brudeparret, indsender disse attester sammen med det udfyldte ægteskabsskema til Katolsk Bispekontor att. generalvikaren, med oplysning om vielsessted og bispedømme.


Hvis en borgerlig vielse allerede har fundet sted

Civilstandsattesten (bopælsattesten) skal af folkeregisteret forsynes med oplysning om civilstand før den borgerlige vielse for at dokumentere, at man ikke har været gift før.


Ved blandede ægteskaber

Biskoppen kan, hvis der er alvorlige grunde derfor, give dispensation, så ægtevielsen kan finde sted i en ikke-katolsk kirke og foretages af en præst i denne kirke. Henvendelse sker dog til ens katolske sognepræst, der i øvrigt skal forberede og undervise brudeparret, som ved en katolsk vielse. Ansøgning om dispensation sendes til Katolsk Bispekontor att. generalvikaren. Attest for katolsk gyldighed af en sådan ægtevielse kan på begæring udstedes af Katolsk Bispekontor. Katolikker, der indgår ægteskab udenfor Den katolske Kirke uden en sådan dispensation, er ikke gyldigt gift og har derfor ikke adgang til at modtage Kirkens sakramenter.


Sygekommunion/De syges salvelse

Enhver alvorlig sygdom, selvom den ikke er livstruende, kronisk svaghed og fremskreden alderdom berettiger til at modtage dette sakramente. I dette sakramente viser Kristus det lidende menneske sin omsorg og giver det helbredelse, styrke, og livsmod.


Man bør derfor henvende sig til sognepræsten så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, eller når ens helbred for alvor er svækket. I tilfælde af langvarige eller kroniske sygdomme kan man modtage de syges salvelse med mellemrum.


Enhver, som er vidende om alvorlige sygdomstilfælde i menigheden, især blandt enlige, bør underrette præsten.


Begravelse og bisættelse

Dødsfald skal anmeldes til Folkekirkens kirkekontor i afdødes bopælssogn. Denne anmeldelse og øvrige praktiske forhold i forbindelse med dødsfald ordnes bedst gennem en bedemand. Man bør snarest muligt henvende sig til afdødes katolske sognepræst og aftale alt vedrørende begravelsen.


Ligbrænding er tilladt. Troslærekongregationen har den 16. august 2016 udstedt instruktionen "Ad resurgendum com Christo", som omhandler forskellige spørgsmål vedr. ligbrænding m.m. 

Troslærekongregationens instruktionØnsker man medvirken af organist og sangere, skal der betales for det. Betalingen ordnes gennem bedemanden, som normalt også vil beregne et gebyr til dækning af kirkens udgifter i forbindelse med begravelsen.


Messe for afdøde

Fra kristendommens første århundreder har det været skik at bede for de afdøde især i forbindelse med den hellige messe. Enhver kan anmode sognepræsten om at få læst messe for en afdød. Det er normal praksis, at man giver præsten en gave i form af et pengebeløb, som man selv kan bestemme. Det almindelige er 100 kr.


Attester

I forbindelse med navngivelse, dåb, ægtevielse, begravelse eller navneændring kan rekvireres af den, det vedrører, ved henvendelse til den kirke, hvor den kirkelige handling har fundet sted. Såfremt attester rekvireres af andre end den pågældende selv eller den, der har forældremyndigheden eller er værge, skal der forevises behørig fuldmagt.  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk